πŸ’³ Buy transaction events

This is the list of the currently supported Buy events.

transaction_created
transaction_failed
transaction_updated

Please note that duplicate events MAY occur and in some occasions, may arrive out of order. We ask partners to de-dupe these events. This is a process of removing identical webhook responses.

Buy Transaction Event Payload Examples

{
  "data":{
   "isFromQuote":true,
   "isRecurring":false,
   "isTicketPayment":false,
   "id":"bda09e91-559f-4e7a-807a-cdec1a903d9d",
   "createdAt":"2022-08-31T10:00:03.640Z",
   "updatedAt":"2022-08-31T10:00:31.251Z",
   "baseCurrencyAmount":295.45,
   "quoteCurrencyAmount":0.1819,
   "feeAmount":3.99,
   "extraFeeAmount":0,
   "networkFeeAmount":0.56,
   "areFeesIncluded":true,
   "flow":"principal",
   "status":"completed",
   "walletAddress":"0xc216eD2D6c295579718dbd4a797845CdA70B3C36",
   "walletAddressTag":null,
   "cryptoTransactionId":"0x6751c8fce2e0fb5d57bb4801b31b35a7160fa362e0c5703d44cfd508317ee2f8",
   "failureReason":null,
   "redirectUrl":"https://api.moonpay.io/v3/three_d_secure?transactionId=bda09e91-559f-4e7a-807a-cdec1a903d9d&sid=6b3652b0-088c-444f-b706-affcdc1ca4db&iframe=true",
   "returnUrl":"https://buy-sandbox.moonpay.com/transaction_receipt",
   "widgetRedirectUrl":null,
   "bankTransferReference":null,
   "baseCurrencyId":"71435a8d-211c-4664-a59e-2a5361a6c5a7",
   "currencyId":"8d305f63-1fd7-4e01-a220-8445e591aec4",
   "customerId":"2fcbcea3-6b62-49f1-b9d1-026d9bfd00b6",
   "cardId":"de063279-203f-4e31-83c3-e51aa844d8c4",
   "bankAccountId":null,
   "eurRate":1,
   "usdRate":0.99812,
   "gbpRate":0.85823,
   "bankDepositInformation":null,
   "externalTransactionId":null,
   "feeAmountDiscount":null,
   "paymentMethod":"credit_debit_card",
   "baseCurrency":{
     "id":"71435a8d-211c-4664-a59e-2a5361a6c5a7",
     "createdAt":"2019-04-22T15:12:07.861Z",
     "updatedAt":"2022-08-16T13:42:26.618Z",
     "type":"fiat",
     "name":"Euro",
     "code":"eur",
     "precision":2,
     "maxAmount":10000,
     "minAmount":30,
     "minBuyAmount":30,
     "maxBuyAmount":10000
   },
   "currency":{
     "id":"8d305f63-1fd7-4e01-a220-8445e591aec4",
     "createdAt":"2018-09-28T10:47:49.801Z",
     "updatedAt":"2022-08-25T16:57:25.823Z",
     "type":"crypto",
     "name":"Ethereum",
     "code":"eth",
     "precision":4,
     "maxAmount":3,
     "minAmount":0.01,
     "minBuyAmount":0.01078,
     "maxBuyAmount":null,
     "addressRegex":"^(0x)[0-9A-Fa-f]{40}$",
     "testnetAddressRegex":"^(0x)[0-9A-Fa-f]{40}$",
     "supportsAddressTag":false,
     "addressTagRegex":null,
     "supportsTestMode":true,
     "supportsLiveMode":true,
     "isSuspended":false,
     "isSupportedInUS":true,
     "notAllowedUSStates":[
      "HI",
      "NY",
      "VI"
     ],
     "notAllowedCountries":[
      
     ],
     "isSellSupported":true,
     "confirmationsRequired":12,
     "minSellAmount":0.025,
     "maxSellAmount":8.5,
     "metadata":{
      "contractAddress":"0x0000000000000000000000000000000000000000",
      "chainId":"1",
      "networkCode":"ethereum"
     }
   },
   "nftTransaction":null,
   "stages":[
     {
      "stage":"stage_one_ordering",
      "status":"success",
      "actions":[
        
      ],
      "failureReason":null
     },
     {
      "stage":"stage_two_verification",
      "status":"success",
      "actions":[
        
      ],
      "failureReason":null
     },
     {
      "stage":"stage_three_processing",
      "status":"failed",
      "actions":[
        
      ],
      "failureReason":"error"
     },
     {
      "stage":"stage_four_delivery",
      "status":"not_started",
      "actions":[
        
      ],
      "failureReason":null
     }
   ],
   "country":"USA",
   "state":"NJ",
   "cardType":"card",
   "cardPaymentType":"debit",
   "externalCustomerId":"27346528354888",
   "nftToken":null
  },
  "type":"transaction_created",
  "externalCustomerId":"27346528354888"
}
{
  "data":{
   "isFromQuote":true,
   "isRecurring":false,
   "isTicketPayment":false,
   "id":"bda09e91-559f-4e7a-807a-cdec1a903d9d",
   "createdAt":"2022-08-31T10:00:03.640Z",
   "updatedAt":"2022-08-31T10:00:31.251Z",
   "baseCurrencyAmount":295.45,
   "quoteCurrencyAmount":0.1819,
   "feeAmount":3.99,
   "extraFeeAmount":0,
   "networkFeeAmount":0.56,
   "areFeesIncluded":true,
   "flow":"principal",
   "status":"completed",
   "walletAddress":"0xc216eD2D6c295579718dbd4a797845CdA70B3C36",
   "walletAddressTag":null,
   "cryptoTransactionId":"0x6751c8fce2e0fb5d57bb4801b31b35a7160fa362e0c5703d44cfd508317ee2f8",
   "failureReason":null,
   "redirectUrl":"https://api.moonpay.io/v3/three_d_secure?transactionId=bda09e91-559f-4e7a-807a-cdec1a903d9d&sid=6b3652b0-088c-444f-b706-affcdc1ca4db&iframe=true",
   "returnUrl":"https://buy-sandbox.moonpay.com/transaction_receipt",
   "widgetRedirectUrl":null,
   "bankTransferReference":null,
   "baseCurrencyId":"71435a8d-211c-4664-a59e-2a5361a6c5a7",
   "currencyId":"8d305f63-1fd7-4e01-a220-8445e591aec4",
   "customerId":"2fcbcea3-6b62-49f1-b9d1-026d9bfd00b6",
   "cardId":"de063279-203f-4e31-83c3-e51aa844d8c4",
   "bankAccountId":null,
   "eurRate":1,
   "usdRate":0.99812,
   "gbpRate":0.85823,
   "bankDepositInformation":null,
   "externalTransactionId":null,
   "feeAmountDiscount":null,
   "paymentMethod":"credit_debit_card",
   "baseCurrency":{
     "id":"71435a8d-211c-4664-a59e-2a5361a6c5a7",
     "createdAt":"2019-04-22T15:12:07.861Z",
     "updatedAt":"2022-08-16T13:42:26.618Z",
     "type":"fiat",
     "name":"Euro",
     "code":"eur",
     "precision":2,
     "maxAmount":10000,
     "minAmount":30,
     "minBuyAmount":30,
     "maxBuyAmount":10000
   },
   "currency":{
     "id":"8d305f63-1fd7-4e01-a220-8445e591aec4",
     "createdAt":"2018-09-28T10:47:49.801Z",
     "updatedAt":"2022-08-25T16:57:25.823Z",
     "type":"crypto",
     "name":"Ethereum",
     "code":"eth",
     "precision":4,
     "maxAmount":3,
     "minAmount":0.01,
     "minBuyAmount":0.01078,
     "maxBuyAmount":null,
     "addressRegex":"^(0x)[0-9A-Fa-f]{40}$",
     "testnetAddressRegex":"^(0x)[0-9A-Fa-f]{40}$",
     "supportsAddressTag":false,
     "addressTagRegex":null,
     "supportsTestMode":true,
     "supportsLiveMode":true,
     "isSuspended":false,
     "isSupportedInUS":true,
     "notAllowedUSStates":[
      "HI",
      "NY",
      "VI"
     ],
     "notAllowedCountries":[
      
     ],
     "isSellSupported":true,
     "confirmationsRequired":12,
     "minSellAmount":0.025,
     "maxSellAmount":8.5,
     "metadata":{
      "contractAddress":"0x0000000000000000000000000000000000000000",
      "chainId":"1",
      "networkCode":"ethereum"
     }
   },
   "nftTransaction":null,
   "country":"USA",
   "state":"NJ",
   "externalCustomerId":"27346528354888",
   "nftToken":null
  },
  "type":"transaction_updated",
  "externalCustomerId":"27346528354888"
}
{
  "data":{
   "isFromQuote":true,
   "isRecurring":false,
   "isTicketPayment":false,
   "id":"621d21ce-13cc-4e95-af0d-771ae156f92a",
   "createdAt":"2022-09-13T10:23:26.751Z",
   "updatedAt":"2022-09-13T10:23:37.505Z",
   "baseCurrencyAmount":25.74,
   "quoteCurrencyAmount":0.0144,
   "feeAmount":3.99,
   "extraFeeAmount":0,
   "networkFeeAmount":0.27,
   "areFeesIncluded":true,
   "flow":"principal",
   "status":"failed",
   "walletAddress":"0x00BDBFC6B0584771c28B9092c16AEB31Ad677283",
   "walletAddressTag":null,
   "cryptoTransactionId":null,
   "failureReason":"Failed testnet withdrawal",
   "redirectUrl":"https://api.moonpay.io/v3/payment?transactionId=621d21ce-13cc-4e95-af0d-771ae156f92a&sid=4ed76ab0-65e1-4624-b0d9-9fce62e41f0b",
   "returnUrl":"https://buy-sandbox.moonpay.com/transaction_receipt",
   "widgetRedirectUrl":"https://www.myurl.com",
   "bankTransferReference":null,
   "baseCurrencyId":"edd81f1f-f735-4692-b410-6def107f17d2",
   "currencyId":"8d305f63-1fd7-4e01-a220-8445e591aec4",
   "customerId":"2fcbcea3-6b62-49f1-b9d1-026d9bfd00b6",
   "cardId":"de063279-203f-4e31-83c3-e51aa844d8c4",
   "bankAccountId":null,
   "eurRate":0.98363,
   "usdRate":1,
   "gbpRate":0.8542,
   "bankDepositInformation":null,
   "externalTransactionId":null,
   "feeAmountDiscount":null,
   "paymentMethod":"credit_debit_card",
   "baseCurrency":{
     "id":"edd81f1f-f735-4692-b410-6def107f17d2",
     "createdAt":"2019-04-29T16:55:28.647Z",
     "updatedAt":"2022-08-16T13:42:26.618Z",
     "type":"fiat",
     "name":"US Dollar",
     "code":"usd",
     "precision":2,
     "maxAmount":12000,
     "minAmount":30,
     "minBuyAmount":30,
     "maxBuyAmount":12000
   },
   "currency":{
     "id":"8d305f63-1fd7-4e01-a220-8445e591aec4",
     "createdAt":"2018-09-28T10:47:49.801Z",
     "updatedAt":"2022-08-25T16:57:25.823Z",
     "type":"crypto",
     "name":"Ethereum",
     "code":"eth",
     "precision":4,
     "maxAmount":3,
     "minAmount":0.01,
     "minBuyAmount":0.01078,
     "maxBuyAmount":null,
     "addressRegex":"^(0x)[0-9A-Fa-f]{40}$",
     "testnetAddressRegex":"^(0x)[0-9A-Fa-f]{40}$",
     "supportsAddressTag":false,
     "addressTagRegex":null,
     "supportsTestMode":true,
     "supportsLiveMode":true,
     "isSuspended":false,
     "isSupportedInUS":true,
     "notAllowedUSStates":[
      "HI",
      "NY",
      "RI",
      "VI"
     ],
     "notAllowedCountries":[
      
     ],
     "isSellSupported":true,
     "confirmationsRequired":12,
     "minSellAmount":0.025,
     "maxSellAmount":8.5,
     "metadata":{
      "contractAddress":"0x0000000000000000000000000000000000000000",
      "chainId":"1",
      "networkCode":"ethereum"
     }
   },
   "nftTransaction":null,
   "stages":[
     {
      "stage":"stage_one_ordering",
      "status":"success",
      "actions":[
        
      ],
      "failureReason":null
     },
     {
      "stage":"stage_two_verification",
      "status":"success",
      "actions":[
        
      ],
      "failureReason":null
     },
     {
      "stage":"stage_three_processing",
      "status":"failed",
      "actions":[
        
      ],
      "failureReason":"error"
     },
     {
      "stage":"stage_four_delivery",
      "status":"not_started",
      "actions":[
        
      ],
      "failureReason":null
     }
   ],
   "country":"USA",
   "state":"NJ",
   "cardType":"card",
   "cardPaymentType":"debit",
   "externalCustomerId":"27346528354888",
   "nftToken":null
  },
  "type":"transaction_failed",
  "externalCustomerId":"27346528354888"
}

Event Properties (Method and MoonPay Signatures)

{
  "event":{
   "method":"POST",
   "headers":{
     "moonpay-signature":"t=1663064622,s=cdd18ef9d85c004638f0e9f770231909d24053b503a8f281991e33280a7a9ba9",
     "moonpay-signature-v2":"t=1663064622,s=44d8318c5ad1720959799062280f5f0030658776c13804d9edd04fd2c4012f14"
   }
  }
}