πŸ’° Sell transaction events

This is the list of the currently supported Sell events.

sell_transaction_created
sell_transaction_updated
sell_transaction_failed

Sell Transaction Event Examples

{
  "data":{
   "id":"b8606f16-5518-4425-8076-87067a291ddf",
   "createdAt":"2023-05-12T17:30:50.390Z",
   "updatedAt":"2023-05-12T17:30:50.390Z",
   "baseCurrencyAmount":500,
   "feeAmount":3.99,
   "extraFeeAmount":0,
   "quoteCurrencyAmount":38.79,
   "flow":"principal",
   "status":"waitingForDeposit",
   "accountId":"7c565d78-10d9-47d8-aa4b-ed28aa1177dc",
   "customerId":"66eed1c8-e12e-4d77-85f6-008b7b3eeeab",
   "quoteCurrencyId":"edd81f1f-f735-4692-b410-6def107f17d2",
   "baseCurrencyId":"c8b1ef20-3703-4a66-9ea1-c13ce0d893bf",
   "eurRate":0.9211,
   "usdRate":1,
   "gbpRate":0.8027,
   "depositWalletId":null,
   "bankAccountId":"eb5e7e71-087d-40ec-b508-33c6fab38175",
   "refundWalletAddress":"",
   "refundWalletAddressRequestedAt":null,
   "externalTransactionId":null,
   "failureReason":null,
   "depositHash":null,
   "refundHash":null,
   "widgetRedirectUrl":null,
   "confirmations":null,
   "quoteExpiresAt":"2023-05-12T17:50:50.389Z",
   "quoteExpiredEmailSentAt":null,
   "refundApprovalStatus":null,
   "cancelledById":null,
   "blockedById":null,
   "depositMatchedManuallyById":null,
   "createdById":null,
   "incomingCustomerCryptoDepositId":null,
   "payoutMethod":"ach_bank_transfer",
   "integratedSellDepositInfo":null,
   "baseCurrency":{
     "id":"c8b1ef20-3703-4a66-9ea1-c13ce0d893bf",
     "createdAt":"2019-04-10T15:58:46.394Z",
     "updatedAt":"2023-03-08T14:38:22.686Z",
     "type":"crypto",
     "name":"Stellar",
     "code":"xlm",
     "precision":0,
     "maxAmount":2000,
     "minAmount":20,
     "minBuyAmount":44,
     "maxBuyAmount":null,
     "isSellSupported":true,
     "addressRegex":"^G[A-D]{1}[A-Z2-7]{54}$",
     "testnetAddressRegex":"^G[A-D]{1}[A-Z2-7]{54}$",
     "supportsAddressTag":true,
     "addressTagRegex":"^[0-9A-Za-z]{1,28}$",
     "supportsTestMode":true,
     "supportsLiveMode":true,
     "isSuspended":false,
     "isSupportedInUS":true,
     "notAllowedUSStates":[
      "HI",
      "NY",
      "RI",
      "VI"
     ],
     "notAllowedCountries":[
      
     ],
     "confirmationsRequired":1,
     "minSellAmount":200,
     "maxSellAmount":100000,
     "metadata":{
      "contractAddress":null,
      "coinType":"148",
      "chainId":null,
      "networkCode":"stellar"
     }
   },
   "depositWallet":null,
   "quoteCurrency":{
     "id":"edd81f1f-f735-4692-b410-6def107f17d2",
     "createdAt":"2019-04-29T16:55:28.647Z",
     "updatedAt":"2023-03-06T10:11:49.284Z",
     "type":"fiat",
     "name":"US Dollar",
     "code":"usd",
     "precision":2,
     "maxAmount":12000,
     "minAmount":30,
     "minBuyAmount":30,
     "maxBuyAmount":12000,
     "isSellSupported":true
   },
   "country":"USA",
   "state":"NJ",
   "externalCustomerId":null
  },
  "type":"sell_transaction_created"
}
{
  "data":{
   "id":"b8606f16-5518-4425-8076-87067a291ddf",
   "createdAt":"2023-05-12T17:30:50.390Z",
   "updatedAt":"2023-05-12T17:31:04.590Z",
   "baseCurrencyAmount":500,
   "feeAmount":3.99,
   "extraFeeAmount":0,
   "quoteCurrencyAmount":38.79,
   "flow":"principal",
   "status":"waitingForDeposit",
   "accountId":"7c565d78-10d9-47d8-aa4b-ed28aa1177dc",
   "customerId":"66eed1c8-e12e-4d77-85f6-008b7b3eeeab",
   "quoteCurrencyId":"edd81f1f-f735-4692-b410-6def107f17d2",
   "baseCurrencyId":"c8b1ef20-3703-4a66-9ea1-c13ce0d893bf",
   "eurRate":0.9211,
   "usdRate":1,
   "gbpRate":0.8027,
   "depositWalletId":"226f77bf-d061-4d88-9830-8a58c1094ab1",
   "bankAccountId":"eb5e7e71-087d-40ec-b508-33c6fab38175",
   "refundWalletAddress":"",
   "refundWalletAddressRequestedAt":null,
   "externalTransactionId":null,
   "failureReason":null,
   "depositHash":null,
   "refundHash":null,
   "widgetRedirectUrl":null,
   "confirmations":null,
   "quoteExpiresAt":"2023-05-12T17:50:50.389Z",
   "quoteExpiredEmailSentAt":null,
   "refundApprovalStatus":null,
   "cancelledById":null,
   "blockedById":null,
   "depositMatchedManuallyById":null,
   "createdById":null,
   "incomingCustomerCryptoDepositId":null,
   "payoutMethod":"ach_bank_transfer",
   "integratedSellDepositInfo":null,
   "baseCurrency":{
     "id":"c8b1ef20-3703-4a66-9ea1-c13ce0d893bf",
     "createdAt":"2019-04-10T15:58:46.394Z",
     "updatedAt":"2023-03-08T14:38:22.686Z",
     "type":"crypto",
     "name":"Stellar",
     "code":"xlm",
     "precision":0,
     "maxAmount":2000,
     "minAmount":20,
     "minBuyAmount":44,
     "maxBuyAmount":null,
     "isSellSupported":true,
     "addressRegex":"^G[A-D]{1}[A-Z2-7]{54}$",
     "testnetAddressRegex":"^G[A-D]{1}[A-Z2-7]{54}$",
     "supportsAddressTag":true,
     "addressTagRegex":"^[0-9A-Za-z]{1,28}$",
     "supportsTestMode":true,
     "supportsLiveMode":true,
     "isSuspended":false,
     "isSupportedInUS":true,
     "notAllowedUSStates":[
      "HI",
      "NY",
      "RI",
      "VI"
     ],
     "notAllowedCountries":[
      
     ],
     "confirmationsRequired":1,
     "minSellAmount":200,
     "maxSellAmount":100000,
     "metadata":{
      "contractAddress":null,
      "coinType":"148",
      "chainId":null,
      "networkCode":"stellar"
     }
   },
   "depositWallet":{
     "id":"226f77bf-d061-4d88-9830-8a58c1094ab1",
     "createdAt":"2023-05-12T17:31:04.527Z",
     "updatedAt":"2023-05-12T17:31:04.527Z",
     "walletAddress":"GDPVBFETVZRQRVFUIDN7I55X5HDXS2NVZ5S62DKFUSNKJ5XWUOU2Q3TM",
     "walletAddressTag":null,
     "customerId":"66eed1c8-e12e-4d77-85f6-008b7b3eeeab",
     "currencyId":"c8b1ef20-3703-4a66-9ea1-c13ce0d893bf",
     "btcLegacyAddress":null,
     "type":"Fireblocks",
     "encryptedPrivateKey":null
   },
   "quoteCurrency":{
     "id":"edd81f1f-f735-4692-b410-6def107f17d2",
     "createdAt":"2019-04-29T16:55:28.647Z",
     "updatedAt":"2023-03-06T10:11:49.284Z",
     "type":"fiat",
     "name":"US Dollar",
     "code":"usd",
     "precision":2,
     "maxAmount":12000,
     "minAmount":30,
     "minBuyAmount":30,
     "maxBuyAmount":12000,
     "isSellSupported":true
   },
   "country":"USA",
   "state":"NJ",
   "externalCustomerId":null
  },
  "type":"sell_transaction_updated"
}
{
  "data":{
   "id":"b8606f16-5518-4425-8076-87067a291ddf",
   "createdAt":"2023-05-12T17:30:50.390Z",
   "updatedAt":"2023-05-19T17:31:00.042Z",
   "baseCurrencyAmount":500,
   "feeAmount":3.99,
   "extraFeeAmount":0,
   "quoteCurrencyAmount":38.79,
   "flow":"principal",
   "status":"failed",
   "accountId":"7c565d78-10d9-47d8-aa4b-ed28aa1177dc",
   "customerId":"66eed1c8-e12e-4d77-85f6-008b7b3eeeab",
   "quoteCurrencyId":"edd81f1f-f735-4692-b410-6def107f17d2",
   "baseCurrencyId":"c8b1ef20-3703-4a66-9ea1-c13ce0d893bf",
   "eurRate":0.9211,
   "usdRate":1,
   "gbpRate":0.8027,
   "depositWalletId":"226f77bf-d061-4d88-9830-8a58c1094ab1",
   "bankAccountId":"eb5e7e71-087d-40ec-b508-33c6fab38175",
   "refundWalletAddress":"",
   "refundWalletAddressRequestedAt":null,
   "externalTransactionId":null,
   "failureReason":"Deposit timeout",
   "depositHash":null,
   "refundHash":null,
   "widgetRedirectUrl":null,
   "confirmations":null,
   "quoteExpiresAt":"2023-05-12T17:50:50.389Z",
   "quoteExpiredEmailSentAt":"2023-05-12T17:51:00.044Z",
   "refundApprovalStatus":null,
   "cancelledById":null,
   "blockedById":null,
   "depositMatchedManuallyById":null,
   "createdById":null,
   "incomingCustomerCryptoDepositId":null,
   "payoutMethod":"ach_bank_transfer",
   "integratedSellDepositInfo":null,
   "baseCurrency":{
     "id":"c8b1ef20-3703-4a66-9ea1-c13ce0d893bf",
     "createdAt":"2019-04-10T15:58:46.394Z",
     "updatedAt":"2023-03-08T14:38:22.686Z",
     "type":"crypto",
     "name":"Stellar",
     "code":"xlm",
     "precision":0,
     "maxAmount":2000,
     "minAmount":20,
     "minBuyAmount":44,
     "maxBuyAmount":null,
     "isSellSupported":true,
     "addressRegex":"^G[A-D]{1}[A-Z2-7]{54}$",
     "testnetAddressRegex":"^G[A-D]{1}[A-Z2-7]{54}$",
     "supportsAddressTag":true,
     "addressTagRegex":"^[0-9A-Za-z]{1,28}$",
     "supportsTestMode":true,
     "supportsLiveMode":true,
     "isSuspended":false,
     "isSupportedInUS":true,
     "notAllowedUSStates":[
      "HI",
      "NY",
      "RI",
      "VI"
     ],
     "notAllowedCountries":[
      
     ],
     "confirmationsRequired":1,
     "minSellAmount":200,
     "maxSellAmount":100000,
     "metadata":{
      "contractAddress":null,
      "coinType":"148",
      "chainId":null,
      "networkCode":"stellar"
     }
   },
   "depositWallet":{
     "id":"226f77bf-d061-4d88-9830-8a58c1094ab1",
     "createdAt":"2023-05-12T17:31:04.527Z",
     "updatedAt":"2023-05-12T17:31:04.527Z",
     "walletAddress":"GDPVBFETVZRQRVFUIDN7I55X5HDXS2NVZ5S62DKFUSNKJ5XWUOU2Q3TM",
     "walletAddressTag":null,
     "customerId":"66eed1c8-e12e-4d77-85f6-008b7b3eeeab",
     "currencyId":"c8b1ef20-3703-4a66-9ea1-c13ce0d893bf",
     "btcLegacyAddress":null,
     "type":"Fireblocks",
     "encryptedPrivateKey":null
   },
   "quoteCurrency":{
     "id":"edd81f1f-f735-4692-b410-6def107f17d2",
     "createdAt":"2019-04-29T16:55:28.647Z",
     "updatedAt":"2023-03-06T10:11:49.284Z",
     "type":"fiat",
     "name":"US Dollar",
     "code":"usd",
     "precision":2,
     "maxAmount":12000,
     "minAmount":30,
     "minBuyAmount":30,
     "maxBuyAmount":12000,
     "isSellSupported":true
   },
   "country":"USA",
   "state":"NJ",
   "externalCustomerId":null
  },
  "type":"sell_transaction_failed"
}

Event Properties (Method and MoonPay Signatures)

{
  "event":{
   "method":"POST",
   "headers":{
     "moonpay-signature":"t=1663064622,s=cdd18ef9d85c004638f0e9f770231909d24053b503a8f281991e33280a7a9ba9",
     "moonpay-signature-v2":"t=1663064622,s=44d8318c5ad1720959799062280f5f0030658776c13804d9edd04fd2c4012f14"
   }
  }
}